با استفاده از تابع SORT در اکسل قادر به مرتب‌سازی از نوع صعودی(کوچک به بزرگ) و یا نزولی(بزرگ به کوچک) داده‌های خود خواهیم بود. ساختار(Syntax) این تابع در اکسل نسخه ۳۶۵ و ۲۰۲۱ بصوت زیر می‌باشد: =SORT (array, [sort_index], [sort_order], [by_col]) ساختار(Syntax) این تابع تشکیل شده از: آرگومان array: محدوده داده‌هایی […]

دسترسی های سریع